Arbeta-deltid.se

Frågor & svar om att arbeta deltid

Gå upp till heltid

Rätt till heltidsanställning

Om man är deltidsanställd utan att ha en heltidsanställning i botten, och önskar gå upp i arbetstid så finns det i Lagen om anställningsskydd (LAS) något som heter ”företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad”. Den regeln innebär att en arbetsgivare som har behov av att nyanställa i första hand ska pröva om en deltidsanställd medarbetare har tillräckliga kvalifikationer för en sådan anställning. Detta kräver dock först att medarbetaren gjort anspråk på denna företrädesrätt, vilket bör göras skriftligen till arbetsgivaren.

Den här företrädesrätten gäller för samtliga av arbetsgivarens arbetsplatser och kollektivavtalsområden.

Avbryta föräldraledighet i förtid

Om man vill avbryta sin påbörjade föräldraledighet och gå upp till heltid igen ska man snarast möjligt underrätta sin arbetsgivare om det. Besked om detta ska lämnas så snart som möjligt och arbetsgivaren har möjlighet att skjuta upp återgången en viss tid: Om föräldraledigheten var tänkt att pågå i längre än en månad så har företaget möjlighet att skjuta fram återgången i högst en månad, från det man mottagit besked om att medarbetaren vill avbryta sin föräldraledighet i förtid.

clock-402031_640

 

Avbryta studieledighet i förtid

Om man vill avbryta sin utbildning och återgå i tjänst eller till heltidstjänst igen ska man snarast möjligt underrätta sin arbetsgivare om det. Beroende på hur länge man har varit studieledig så gäller olika regler för hur snabbt man har rätt att återgå till normal tjänstgöring igen: Om man varit studieledig i kortare tid än ett år så har arbetsgivaren möjlighet att skjuta upp återgången till tjänst igen med max två veckor. Har studieledigheten pågått i mer än ett år så kan arbetsgivaren skjuta upp återgången i en månad.

Avbryta överenskommelse om deltid i förtid vid övriga skäl

Arbetar man deltid som ett resultat av en överenskommelse mellan företaget och medarbetaren, och därmed inte arbetar deltid med stöd av föräldraledighetslagen eller studieledighetslagen så finns det heller inget regelverk för att gå upp i normal arbetstid igen. Normalt sett gäller att den kortare arbetstiden, deltiden, gäller under hela överenskommelsens tidsperiod. Vill man ha möjlighet att kunna avbryta deltidstjänstgöringen tidigare bör man därför för säkerhets skull se till att reglera detta skriftligt i förväg.